Background Image

Privacy Policy & Disclaimer

Privacy Policy


Privacyverklaring

Omdat we uw privacy belangrijk vinden, lichten we u graag toe hoe uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Deze website kan links bevatten naar andere websites waarvoor deze Privacyverklaring niet geldt en waarvoor wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt wanneer u die zelf verstrekt en dit in overeenstemming met de geldende privacy wetgeving. Dit kan door het invullen van een contactformulier of in kader van de ondertekening van een overeenkomst.

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons ondertekende voor algemene klanten- en leveranciersadministratie en prospectenbeheer. Ook onze medewerkers die deze persoonsgegevens verwerken, hebben zich ertoe verbonden deze enkel te verwerken in overeenstemming met de geldende privacy wetgeving. Alleen in het kader van wettelijke verplichtingen worden persoonsgegevens meegedeeld aan overheidsinstanties.

Cookiebeleid

Om de website beter te kunnen afstemmen op het gebruik ervan en om het technisch beheer ervan te optimaliseren, kan er bij gelegenheid gebruik gemaakt worden van "cookies".

Een "cookie" is een klein bestand waarin door een website gegevens worden opgeslagen in de Internet browser van de computer van de gebruiker. Deze "cookie" kan terug worden opgenomen bij een volgend bezoek op dezelfde site. Deze "cookie" kan niet worden gelezen door andere sites dan door diegene die deze gecreëerd heeft. De site gebruikt "cookies" voor administratieve doeleinden, b.v. voor het registreren van de voorkeuren van de gebruiker voor bepaalde types van informatie, waardoor vermeden wordt dat bij elk bezoek op de site bepaalde gegevens opnieuw moeten worden ingebracht, of om informatie te verkrijgen over de geraadpleegde webpagina's en de data en uren van raadpleging.

De meeste "cookies" blijven maar actief voor de duur van één sessie of bezoek. De gebruiker kan zijn browser eveneens zo instellen dat hij verwittigd wordt telkens een "cookie" wordt aangemaakt, of om hun registratie te vermijden. Wij oefenen geen controle uit op het gebruik van cookies door derden, zoals bij voorbeeld door adverteerders, en ook niet op cookies voortkomend uit het gebruik van delen van de site. Indien de gebruiker geen cookies wenst op te slaan in zijn computer, kan hij die optie in zijn browser uitschakelen. Het uitschakelen van de cookies kan echter in sommige gevallen de toegang tot bepaalde delen van de site verhinderen of bemoeilijken.

Recht op verzet, inzage, aanpassing en verwijdering

U heeft het recht om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens waarover wij beschikken, om deze aan te passen of te verwijderen. U kan deze rechten uitoefenen, door een verzoek per email te richten aan info@wivknokke.be, met bewijs van identiteit.

Disclaimer


Disclaimer

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website, zoals prijzen en afbeeldingen, kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen op ieder moment zonder kennisgeving worden aangebracht.

Alle afbeeldingen op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door derden.

Vragen & Contact

Voor alle vragen i.v.m. de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u ons via email contacteren: info@wivknokke.be. Met vragen of klachten over uw gegevensverwerking kan u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).